* Disclaimer

De Intellectuele eigendomsrechten op de website, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s, films, muziek en de grafische vormgeving van de website, berusten bij Stichting De Nacht van Electra en/of de makers van de content en/of de licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de content te verveelvoudigen of openbaar te maken. 

De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van de Stichting De Stichting De Nacht van Electra is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door de Stichting De Nacht van Electra per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. De Stichting De Nacht van Electra staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De op de website opgegeven persoonlijke gegevens, waaronder e-mail-adressen, ten behoeve van de reservering van kaarten dienen uitsluitend voor de administratie van die reservering en noodzakelijke mededelingen over de voorstelling. De opgegeven namen en e-mailadressen voor de nieuwsbrief dienen uitsluitend ter verzending van die nieuwsbrief. De Stichting De Nacht van Electra zal deze gegevens niet ter beschikking stellen van derden. De Stichting De Nacht van Electra aanvaardt geen aansprakelijkheid indien onverhoopt de betreffende gegevens door derden op illegale wijze wordt verkregen.

De Stichting De Nacht van Electra heeft met veel zorg gewerkt aan correcte en actuele informatie op haar website, maar kan niet garanderen dat de inhoud juist en volledig is op het moment waarop de bezoeker deze raadpleegt of dat de inhoud na verloop van tijd nog juist en volledig is. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. De Nacht van Electra heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. *Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de organisatie.

Gekochte kaarten kunnen niet worden geretourneerd. Indien het programma vanwege omstandigheden wordt gewijzigd kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de betaalde entreegelden. Mocht het evenement door overmacht worden geannuleerd dan zal de Stichting De Nacht van Electra zich inspannen het evenement te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. De entreebewijzen blijven dan geldig en er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de betaalde entreegelden. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, waar de Stichting De Nacht van Electra geen invloed op kan uitoefenen en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet vermeden konden worden. Indien annulering het gevolg is van beslissingen van de overheid en/of overheidsdiensten kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie van betaalde entreegelden.

Het betreden van de locatie van het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies- en/of schade aan of van uw eigendommen.